موسیقی جادوی عجیبی دارد

حتی اگر زبانش را نفهمی

 مثل این اهنگ که نمیفهمم چه میگوید

و

زن خواننده  چه فکری میکرده موقع ظبط اهنگ

میدانم در کنار ریتم تندش

غم عجیبی تو ی صدایش هست

موسیقی با تو حرف میزند حتی اگر ندانی چه میگوید

منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : اصفهان11-45911 |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها منبع : |اهنگ ها
برچسب ها : اهنگ